Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe?

W niniejszej Polityce prywatności terminy „AstraZeneca”, „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do spółek grupy AstraZeneca.

Określamy w niej cele i sposób, w jaki dane osobowe użytkownika są gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane i/lub ujawniane zgodnie z wewnętrznymi globalnymi standardami Polityki prywatności firmy AstraZeneca.

W firmie AstraZeneca bardzo poważnie traktujemy temat prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności określa rodzaj gromadzonych danych osobowych oraz sposób ich wykorzystania.

AstraZeneca może zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie. Oczywiście w przypadkach, gdy będzie to wymagane przepisami prawa, poinformujemy o wszelkich wprowadzonych zmianach.

Jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy?

Jeśli użytkownik zarejestruje się w niniejszej witrynie, wypełni formularz online lub wyśle do nas e-mail (np. aby otrzymywać newsletter, poprosić nas o dalsze informacje i/lub wysłanie zaproszenia do udziału w spotkaniach naukowych, wydarzeniach promocyjnych, ankietach oraz dowiedzieć się o możliwościach współpracy), możemy gromadzić i wykorzystywać takie dane osobowe jak:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Kraj zamieszkania
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Zawód (np. przedstawiciel branży medycznej szukający informacji o naszych produktach)
  • Adres IP

Niniejsze informacje są dostarczane przez użytkownika i zostaną wykorzystywane przez nas zgodnie z prawem w określonych celach: do zarządzania witryną, rejestracji usług i udzielania odpowiedzi na wszelkie zaistniałe pytania lub wnioski o dalsze informacje.

Czasami możemy uzyskać wrażliwe dane osobowe dotyczące użytkownika, np. jego stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, ale tylko wówczas, gdy użytkownik dobrowolnie nam je przekaże. W tym przypadku wykorzystamy te informacje tylko po to, aby odpowiedzieć na zapytanie i jeśli to konieczne dostarczyć dodatkowych wskazówek (np. poinformować użytkownika o prawie do przesłania raportu o reakcjach niepożądanych). Przekazując nam wrażliwe dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz innych oświadczeniach o gromadzeniu danych, które zostały mu przekazane.

Korzystając z tej witryny, wypełniając formularz online lub wysyłając nam wiadomość e-mail o wystąpieniu reakcji niepożądanej podczas zażywania produktu AstraZeneca, należy zapoznać się z Polityką prywatności danego kraju, dostępną na stronie https://aereporting.astrazeneca.com w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych w przypadku reakcji niepożądanych.

Pliki cookie

Za pomocą plików cookie (i podobnych technologii) możemy także zbierać dane o tym, jak użytkownik używa witryny w celu poprawienia jej funkcjonalności i zawartości. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie, należy zapoznać się z Polityką plików cookie.

Informacje zbiorcze

Używamy zarówno informacji zbiorczych, tj. takich, które nie identyfikują konkretnych osób, do monitorowania wzorców ruchu klientów w witrynie i na poszczególnych stronach, a także danych dot. użytkowania witryny w celu ulepszenia jej treści i szaty graficznej.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane innym spółkom grupy AstraZeneca. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika wybranym stronom trzecim, takim jak: Dostawcom usług IT w celu rozwoju systemu i wsparcia technicznego; audytorom i konsultantom w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi; organom statutowym, organom ścigania i stronom w postępowaniu sądowym, zgodnie z wymogiem zgłoszenia prawnego lub roszczenia; oraz następcom lub partnerem biznesowym firmy AstraZeneca, lub spółek grupy AstraZeneca w przypadku sprzedaży, zbycia lub nawiązania współpracy/spółki joint venture w całej działalności lub jej części.

Jak przechowujemy dane osobowe?

AstraZeneca przechowuje dane osobowe użytkownika przez kilka lat zgodnie z lokalnymi przepisami i wewnętrznymi Zasadami przechowywania dokumentów w firmie. Więcej informacji na temat wewnętrznych Zasad przechowywania dokumentów AstraZeneca można znaleźć na stronie www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Przekazywanie danych do innego kraju

Podmioty AstraZeneca i strony trzecie mogą mieć swoje siedziby w dowolnym miejscu na świecie, włącznie z krajami, w których prawa do ochrony danych osobowych różnią się od praw w kraju zamieszkania. Bez względu kraj, do jakiego dane osobowe użytkownika zostaną przekazane, udostępnimy je wyłącznie na zasadzie „ścisłej potrzeby” i zgodnie z odpowiednimi restrykcjami umownymi (np. Wiążącymi regułami korporacyjnymi i Standardowymi klauzulami umownymi Unii Europejskiej). Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii Wiążących reguł korporacyjnych firmy AstraZeneca i/lub Standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej na własne żądanie, kontaktując się z firmą AstraZeneca pod adresem privacy@astrazeneca.com.

Wiążące reguły korporacyjne

AstraZeneca zapewnia przestrzeganie wybranych obowiązków prawnych związanych z danymi osobowymi poprzez wdrożenie Wiążących reguł korporacyjnych. Wiążące reguły korporacyjne określają zaangażowanie AstraZeneca w zakresie ochrony danych osobowych przesyłanych na skalę międzynarodową.

Więcej informacji na temat naszego zaangażowania znajduje się tutaj. Wiążące reguły korporacyjne oraz wynikające z nich prawa nie mają zastosowania do danych osobowych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Wdrożyliśmy odpowiednią politykę i zasady bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie jak największej ochrony oraz uczciwego traktowania wszystkich naszych danych, w tym danych osobowych użytkownika.

Więcej informacji o tym, jak AstraZeneca przestrzega obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, znajduje się w wewnętrznych globalnych standardach prywatności.

Jakie prawa ma użytkownik?

Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z AstraZeneca przez stronę www.astrazenecapersonaldataretention.com, aby poprosić o dostęp do danych osobowych, ich edycję, usunięcie lub wycofanie zgody na wybrany rodzaj ich przetwarzania. Możemy nie być w stanie spełnić owego żądania, jeśli spowoduje ono naruszenie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, regulacji lub kodeksu postępowania przez AstraZeneca lub podmioty stowarzyszone. Jednak użytkownikowi przysługuje prawo do zablokowania dalszego przetwarzania danych osobowych. W niektórych okolicznościach użytkownik ma prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

Firma AstraZeneca wyznaczyła inspektora ds. ochrony danych odpowiedzialnego za nadzór firmy AstraZeneca pod kątem zgodności z prawami ochrony danych UE. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail privacy@astrazeneca.com; lub na adres pocztowy Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA. Jeśli przetwarzanie danych osobowych przez AstraZeneca jest objęte prawem UE, istnieje również możliwość złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych w kraju zamieszkania. Nazwę odpowiedniego organu nadzoru i jego dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Rezygnacja z dalszej korespondencji od AstraZeneca

Jeśli użytkownik początkowo zgodził się na otrzymywanie informacji o naszych produktach lub usługach bądź produktach, lub usługach należących do innych podmiotów AstraZeneca, a teraz chce z tego zrezygnować, wówczas powinien przesłać taką informację na adres informationrequest@astrazeneca.com. Wszelka korespondencja powinna zawierać: imię i nazwisko, nazwę użytkownika (jeśli jest dostępna), dane rejestracyjne (jeśli są dostępne) oraz nazwę strony internetowej.

Ostatnia aktualizacja styczeń 2018

© AstraZeneca 2018